Országgyűlési felszólalás

Csengey Dénes országgyűlési felszólalása

1990. december 22.

Elnök Úr! Tisztelt Ház! Egy kezdeményezésről szeretnék bejelentést tenni és egyben felkérni tisztelt képviselőtársaimat, hogy amennyiben elfogadhatónak gondolják, támogassák, csatlakozzanak hozzá, és másokat is buzdítsanak csatlakozásra, támogatásra. Mivel negyvenhárom képviselőtársam aláírásával támogatta már a kezdeményezést, úgy gondolom, felolvashatom a szövegét, és utána még néhány megjegyzést szeretnék tenni. 

Szándéknyilatkozat a Nemzeti Alapítvány létrehozásáról. Mi, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének törvényesen megválasztott képviselői úgy határoztunk, hogy egyhavi illetményünk teljes összegét közérdekű alapítvány, a Nemzeti Alapítvány létrehozására ajánljuk fel − 1991. január 2-án esedékes átutalással, illetve hathavi részletfizetéssel. Az alapítvány céljai: 1. A gazdasági szerkezetátalakítás folyamatában a szegénységküszöbre sodródó társadalmi csoportok segítése, karitatív egyesülések ösztönzése és támogatása. 2. Fiatal szakemberek külföldi képzésének támogatása a gazdaságtudományok, a társadalomtudományok, a bölcsészettudományok, az orvostudományok és a műszaki tudományok területén. 3. A nemzeti egység, a nemzeti önazonosság és a nemzeti kultúra fenntartásában, továbbfejlesztésében és európai színvonalú művelésében szerepet vállaló állampolgári kezdeményezések, szellemi műhelyek, alkotó közösségek, világi és laikus egyházi mozgalmak ösztönzése és támogatása. 

Kezdeményezésünkhöz mindenki csatlakozhat, aki a világ bármely országában élve magyarnak vagy a magyarság támogatójának vallja magát, szolgálni kívánja hazánk felemelkedését és az alapítvány céljainak megvalósulását támogatni szándékában és módjában áll. A Nemzeti Alapítvány alapítója lesz mindenki, aki egyhavi jövedelmének teljes összegét egy átutalással vagy hathavi részletben a fenti célok támogatására felajánlja. A Nemzeti Alapítvány megbecsült támogatója lesz mindenki, aki e célok megvalósulását bármilyen összeggel támogatja. Kezdeményezésünkhöz 1991. március 15-éig lehet alapítóként csatlakozni. Az alapítványi tőke gondozására a Postabankot kérjük fel. Kötelezettséget vállalunk, hogy 1991. március 15-étől számított egy hónapon belül összehívjuk az alapítók közgyűlését, amely megalkotja a Nemzeti Alapítvány alapszabályát, megszabja működési rendjét, és megválasztja kuratóriumát. A kuratórium hivatalba lépéséig az alapítvány számláját zároljuk, mert pénzösszegek felhasználásáról kizá-rólag e testület dönt. 

Tudatában vagyunk, és külön is hangsúlyozzuk, hogy az alapítvány létrehozása nem helyettesítheti a törvényhozás gyors és határozott lépéseit a szociális piacgazdaság törvényes feltételeinek megteremtése irányában, nem enyhítheti sem a kormánypárti, sem az ellenzéki politikusok alkotmányos felelősségét. Helyesnek gondoljuk azonban, hogy kötelességünk teljesítése mellett személyesen is hozzájárulunk az átalakulás terheinek csökkentéséhez. 

Kijelentjük, hogy az alapítvány működésében pártérdekeket érvényesíteni nem kívánunk, és az esetleges ilyen
irányú szándékoknak közös elhatározásokkal útját álljuk.
Kezdeményezésünket független magyar polgárok vállalkozásának tekintjük, elhatározásunkban kizárólag a nemzet iránti elkötelezettség, a jövőépítő áldozatvállalás szándéka és a közteherviselés szelleme vezetett bennünket. 

Tisztelettel felkérünk minden magyar magánszemélyt, vállalatot és intézményt, valamint a Magyar Köztársaság fel-emelkedését támogatni hajlandó más nemzetiségű magánszemélyeket, vállalatokat és intézményeket, hogy csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz. Kelt, 1990 Karácsonyának előestéjén, Budapesten. 

Negyvenhárom képviselőtársam írta alá − bocsássanak meg, hogy nem említem meg őket név szerint. Egyiküket feltétlenül meg kell: Medgyasszay László ménfőcsanaki képviselőtársunkat, mert a gondolat tőle származik. Sokan kifogást emeltek, hogy az alapítvány céljai túlságosan általánosak. Erre az aggályra azzal lehet válaszolni: a szándéknyilatkozat dolga csak az, hogy a későbbi kuratóriumot, az alapítók közgyűlését ne korlátozza, ha valamit szándékuk volna megtenni, a szándéknyilatkozatba bele ne ütközzenek. Természetesen, lehetséges sokkal szűkebb, sokkal pontosabb, sokkal definitívebb célok kijelölése; akár egy-egy évre határozhat úgy a kuratórium, hogy ebben az évben, mondjuk az 1991-es évben csak szociális kérdésekkel, nevelőotthonokkal, kórházakkal vagy a hajléktalanok kérdésével vagy bármi mással foglalkozik, és abban az évben erre koncentrálja az alapítvány erőforrásait − más évben más nemzeti célokat részesíthet előnyben. Úgy gondolom tehát, hogy ezek az aggályok elháríthatók. 

Célszerű volna, ha akik támogatni kívánják ezt a vállalkozást, még a mai napon egy rövid megbeszélésre összeülhetnének, és kialakulhatna megbízás alapján egy ideig-lenes ügyvivő csoport, amely részint a kezdeményezés nyilvánosságra hozatalát végezhetné el mindenki megelégedésére, minden aggály és minden fenntartás tiszteletben tartásával, másfelől pedig megkezdhetné az alapítvány jogi konstrukciójának kidolgozását, hogy tudjuk teljesíteni azt a kötelezettséget, hogy az alapító közgyűlés elé kész elképzeléseket tárjunk. Köszönöm a figyelmet. Kérek mindenkit, támogassa a kezdeményezést! (Taps.)

––––––––––––
Megtalálható és olvasható: www.parlament.hu.naplo.34.html , 1990 dec. 22., 384. felszólalás