GYERMEKJÁTÉKOK

Az Anyanyelvápolók Szövetsége a kulturális kormányzattal közösen 2021-ben meghirdeti a 21. anyanyelvi pályázatot, melynek témája: gyermekjátékok.

A pályázat célja: hagyományos, népi, falusi, illetve mai városi, óvodai, általános iskolai családi, (kis)közösségi gyermekjátékok felkutatása, megfigyelése, összegyűjtése, leírása. A gyermekvilág közösségi életét a játék törvényei határozzák meg. „A gyermekjáték mozgató ereje a felnőtt életre való készülődés a testi-szellemi adottságok folytonos gyakorlásával… A gyermek alkotó ereje 6–12 éves kora között a legnagyobb…, fejlődő szervezete kiválasztja és felhasználja képességei (érzékszervek, erő, ügyesség, alkotó hajlamok) fejlesztésére a környezet adottságait… A gyermekkornak ebben a szakaszában figyelhetjük meg leginkább a gyermekjáték két fő eredetét: az emberi környezet utánzását és a gyermek alkotó hozzájárulását a kapott tárgyi és szellemi javakhoz” írja Lajos Árpád a Magyar néprajzi lexikonban. A leggyakoribb hagyományos gyermekjátékok: felnőttek játékai „ölbeli” gyermekekkel, mondókák, hintáztatók, gyűjtögető játékok, vadászjátékok, játékszeres játékok, társasjátékok, ügyességi játékok, énekes gyermekjátékok, sportjátékok, fogók, bújócska, szembekötősdi, kikopogó, nevettető, beugrató, nyerő játékok, szokások utánzásai (gyermeklakodalom, bogártemetés).

A gyermekjátékok gyűjtése során különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a pontos, a játék rekonstruálását lehetővé tevő nyelvi leírásra. Nem követelmény a tudományos nyelvjárási lejegyzés. Népi játék lejegyzésénél törekedni kell az élőszavas jellemzők visszaadására: pl. í-zés, a-zás, ö-zés, kettőshangzók (ou, ié), nyúlások (tőlle), rövidülések (viz), betoldások (szolda = szóda) stb. A pályázat kiírói felhívják a figyelmet a pontos adatközlésre: közölni kell a gyermekjáték gyűjtésének forrását (lelőhely, adatközlő), a gyűjtés helyét és időpontját. Csak eredeti, saját gyűjtés fogadható el, újságban, kötetben vagy interneten közreadott anyag nem. Korábbi lejegyzések egyéni, saját gyűjtésen alapuló változataival természetesen lehet pályázni. Benyújtható olyan pályázat is, amely a gyűjtött gyermekjátékok elsősorban nyelvi, néprajzi elemzésével foglalkozik. Fontos, hogy a gyűjtő nevezze meg a gyermekjátékot (az adott közösségben használatos nevén, illetve ha létezik köznyelvi megnevezés, akkor azon is).
Javasolt szakirodalom a kiinduláshoz:
–Kresz Mária: Hagyományokba való belenevelődés egy parasztfaluban (1949)
–Lajos Árpád: Módszeres szempontok a népi gyermekjátékok rendszerezéséhez (Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 1968)
–Hajdú Gyula: Magyar népi játékok gyűjteménye (1981)
–Gyermekjátékok. Hévizgyörk. Hintalan László gyűjtése. Szerk.: Ikvai Nándor (Szentendre, 1980)
–Fügedi Márta: A gyermek a matyó családban (Debrecen, 1988)
–Szabó Mária: Így játszottunk mi (Lendva, 1999)
–Csorba Béla: Temerinben volt egy bolt. Temerini népi gyermekjátékok I. (TAKT Temerin, 2003)
–Bucherna Nándorné–Faust Dezsőné–Zadravecz Teréz: Néphagyományőrzés az óvodában. (MNYKNT, 2005)
Terjedelem: minimum 5000 leütés, maximum 25 ezer leütés. A szövegekben ne használjanak különleges tördelési formákat.
A tartalmi és nyelvi szempontból legjobbnak minősített pályázatok díjazásban részesülnek. A pályázatra 1 M Ft áll rendelkezésre. A díjak egyaránt lehetnek pénzdíjak és tárgyjutalmak. A szövetség a legjobb pályázatok anyagából válogatáskötetet jelentet meg. A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul dolgozata közléséhez. Közlés előtt a szerkesztők egyeztetnek a kiválasztott szövegek szerzőivel. A kiadványból a szerzők tiszteletpéldányt kapnak.
A pályázatok beérkezési határideje: 2021. augusztus 20. A pályázati anyagot kizárólag elektronikus formában (e-mailben, csatolt fájlban) lehet beküldeni. A pályázat beérkezését e-mailben visszaigazoljuk! E-mail-cím: kovacs.zsuzsanna@anyanyelvapolo.hu.
Az eredményhirdetés és a pályázati anyagból szerkesztett kötet bemutatása 2021. november 13-án, a magyar nyelv napján lesz a Pesti Vigadóban.
A pályázat kötelező tartozéka az innen letölthető adatlap. A kitöltött nyilatkozatot postán kell beküldeni: Anyanyelvápolók Szövetsége, Gyermekjátékok pályázat, 1053 Budapest, Károlyi u. 16.
Médiapartnerünk a pályázat népszerűsítésében a PályázatMenedzser.hu.

ROMHÁNYI JÓZSEF VERSPÁLYÁZAT

 

Romhányi József a magyar nyelv virtuóza volt, szövegein, versein nemzedékek nőttek fel. Születésének 100. évfordulóján az Anyanyelvápolók Szövetsége tehetségkutató verspályázatot hirdet amatőr és hivatásos költőknek.

A pályázóktól Romhányi József stílusában várunk leleményes, humoros nyelvi megoldásokat, nyelvi bravúrokat tartalmazó verseket. Egy pályázó legföljebb 5 verssel pályázhat, ezek összterjedelme nem haladhatja meg a 5000 leütést. A verseket 2021. április 30-ig lehet beküldeni a következő címre: kovacs.zsuzsanna@anyanyelvapolo.hu.

 

A pályázók a pályázat beküldésével hozzájárulnak versük (verseik) közzétételéhez. A versek szerzői szerepelhetnek valódi nevükön és álnéven is.

 

A verseket előzsűrizés után az Anyanyelvápolók Szövetsége honlapján folyamatosan közzétesszük, ahol egy-egy versre 1-10 pont között szavazhat a közönség – 2021. június 30-áig. A tisztességes szavazást úgy biztosítjuk, hogy egy e-mail-címről egy versre csak egyszer lehet szavazni. Az eredmény a közönségszavazatok alapján alakul ki. Az Anyanyelvápolók Szövetsége 2021 szeptemberében honlapján hirdeti ki végeredményt, és díjazza (jutalmazza) a legtöbb szavazatot kapott versek szerzőit. A legjobb verseket az Édes Anyanyelvünk 2021 szeptemberi számában megjelentetjük.

Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázat, 2021

A TINTA Könyvkiadó pályázatot ír ki könyvtárak bővítésére,
könyv- és szótárállományuk gyarapítására 50%-os kedvezményes pályázati áron

A pályázat célja

A magyar könyvtárak ellátása a magyar nyelv új kézikönyveivel, korszerű szótáraival. Egy reprezentatív felmérés eredménye azt mutatja, hogy a hazai könyvtárak túlnyomó részében sajnálatos módon csak több évtizedes, elavult magyar szótárak találhatók. Ezek a régi, korszerűtlen szótárak nem tükrözik szókincsében gyorsan változó nyelvünk mai állapotát, alkalmatlanok az anyanyelvi kompetencia hatékony fejlesztésére. A TINTA Könyvkiadó, mint a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója, átérezve felelősségét pályázatot ír ki, hogy a magyar közoktatásban széles körben elérhetőek legyenek a magyar nyelv mai állapotát leíró új szótárak. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.

 

A pályázható könyvek, szótárak listája:

1. Jókai-enciklopédia (Újdonság) 2. Régi szavak szótára (Ismét kapható) 3. Magyar ellentétszótár 4. Nagy magyar tájszótár 5. Az ősi szó nyomában (Újdonság) 6. Anya–nyelv–mester (Újdonság) 7. Anya–nyelv–kincs 8. Szinonimák (Ismét kapható) 9. Magyar szókincsbővítő diákszótár 10. Magyar értelmező alapszótár diákoknak 11. Top 2000 orosz szó (Újdonság) 12. Magyar–angol műszaki kisszótár (Újdonság) 13. Phrasal verbs angol–magyar szótár (Ismét kapható) 14. Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv II. Vizsgafeladatokkal (Ismét kapható) 15. Angol–magyar nagy kollokációszótár 16. Angol–magyar nagy szlengszótár Felnőtt tartalom! (Újdonság) 17. Latin szókönyv (Ismét kapható) 18. Gyakorlati kereszténység (Újdonság) 19. Fundi és a kistestvér (Újdonság) 20. Két madaras kifestő együtt (Újdonság): Papagájok kifestőkönyve, Színes madarak kifestőkönyve 21. Diszlexia könyvcsomag (Ismét kapható): Megelőzöm a diszlexiát! + Legyőzöm a diszlexiát! 22. 4 anyanyelvi felmérő együtt: Anyanyelvi felmérők az 5. évfolyam számára, Anyanyelvi felmérők a 6. évfolyam számára, Anyanyelvi felmérők a 7. évfolyam számára, Anyanyelvi felmérők a 8. évfolyam számára 23. 2 anyanyelvi felmérő együtt: Anyanyelvi felmérők a 9–10. évfolyam számára, Anyanyelvi felmérők a 11–12. évfolyam számára 24. A tulajdonnevek helyesírása 25. Egybeírás és különírás munkafüzet 26. Hangjelölési munkafüzet 27. Szóalaktani elemzések 28. Mondattani elemzések 29. Mondatelemzési feladatok II. (Újdonság) 30. Stilisztikai munkafüzet (Újdonság) 31. Szövegalkotási és szövegértési munkafüzet 32. Szövegértési feladatok 33. Szókincsbővítő munkafüzet 34. Szólások és közmondások munkafüzet 35. Szent Biblia

 

A pályázat kiírójának, a TINTA Könyvkiadónak kötelezettségvállalása

A TINTA Könyvkiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét 3,5 millió Ft-ig támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig.

 

A pályázat érvényességi köre

A pályázaton részt vehet minden könyvtár és alsó-, közép-, felsőfokú tanintézet, az intézet alapítványa, ill. fenntartója.

 

A pályázati kedvezmény alsó és felső határa

Egy könyvtár, intézmény vagy alapítvány 15 000 és 200 000 Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 15 000 Ft-ot.

 

A pályázat időtartama

A Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázatra 2021. február 8-tól 2021. március 13-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

 

A pályázat lebonyolítása

A pályázaton induló könyvtár, intézmény vagy alapítvány a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül az arra rendszeresített pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot e-mailben eljuttatja a TINTA Könyvkiadóba. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2021. március 31-ig elküldi a megrendelt kiadványokat az intézménynek, elhelyezve a csomagban a 15 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. A számlát a pályázó továbbítja a pénzügyi illetékesnek. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számol fel.

A pályázatról és a pályázható könyvekről részletes ismertető olvasható a www.tintakiado.hu honlapon.

A pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető a www.tintakiado.hu/palyazat elektronikus címről is.

VIDEÓS MESEMONDÓ VERSENY 

Romhányi József a magyar nyelv virtuóza volt, szövegein, versein nemzedékek nőttek fel. Születésének 100. évfordulóján az Anyanyelvápolók Szövetsége tehetségkutató verspályázatot hirdet amatőr és hivatásos költőknek.

Elindult YouTube-on a legújabb magyar rajzfilmsorozat, a NASZREDDIN HODZSA meséi, amelynek tréfás kedvű főhőse Berecz András mesélő hangján tanít minket agyafúrt gondolkodásra. Ennek apropóján a sorozatot készítő KEDD Animációs Stúdió országos mesemondó-versenyt hirdet iskolások számára.

A diákok feladata, hogy olvassák fel Naszreddin Hodzsa legfurfangosabbnak gondolt meséjét, és vegyék videóra. Az ifjú mesélők a film@kedd.net címre küldhetik a felvételeket, amikre aztán a közönség szavazhat a KEDD YouTube csatornáján. Szuper lehetőség ez a gyerekek számára, hogy megmutassák a világnak tehetségüket.

Mielőtt kamerát ragadnának, a NASZREDDIN HODZSA meséi rajzfilmsorozat rövid, csattanós epizódjaiból inspirálódhatnak, amelyek már elérhetőek a KEDD YouTube csatornán. A hodzsa ízes beszédét, gazdag szófordulatait hallgatva még az a diák is kedvet kap a mesemondáshoz, aki addig legfeljebb órai feleltetésekkor hallatta a hangját.

A diákok a hodzsát életre keltve színészi képességeiket is megcsillogtathatják. „Naszreddin egy titokzatos figura, aki önmaga ellentéte is tud lenni: nem mindig kizárólag bölcs, hanem olykor egészen bolondos, és a maga kárán tanítja az emberiséget. Néha az ember elbizonytalanodik, hogy ugyanaz a karakter-e” – nyilatkozta korábban a sorozat főhőséről Berecz András.

A versenyzők közt kategóriánként egy-egy nyertest hirdetnek, akik személyesen találkozhatnak Berecz András mesemondóval valamint értékes könyvcsomaggal gazdagodhatnak a Pagony Kiadó jóvoltából.

A részletes játékszabályzat itt olvasható: https://bit.ly/3an9PSP